Arbetsgång med en övningsuppgift
Här hittar du anvisningar som visar dig steg för steg de moment du gör för att arbeta med en övningsuppgift.
För att kunna följa denna guide behöver du ha följt guiden "Så kommer du igång med ditt repo för övningsuppgifterna".
OBS! Denna guide använder övningsuppgiften "Hello, World!" som exempel. Arbetar du med en annan övningsuppgift så får du byta ut alla förekomster av hello-world till det som gäller för den övningsuppgiften.

Steg 1. Öppna ett terminalfönster

Öppna ett terminalfönster (Bash).
Windows
macOS
Linux
Bash installerades när du installerade Git. Sök efter och välj Git Bash.
Bash är en del av din plattform från början. Sök efter och välj Terminal, som är applikationen du ska använda.
Bash är en del av din plattform från början. Sök efter och välj Terminal, som är applikationen du ska använda.

Steg 2. Byt till katalogen för dina övningsuppgifter

Se till att du befinner dig i katalogen för dina övningsuppgifter på din dator, 1dv021/example-username-exercises, genom att använda kommandot cd ("change directory").
1
cd 1dv021/example-username-exercises
Copied!
OBS! Ersätt example-username i example-username-exercises med ditt användarnamn du fått av universitetet.

Steg 3. Lägg till ett alias för källan till övningsuppgiften

1
git remote add simple-addition https://github.com/1dv021/exercise-simple-addition.git
Copied!

Steg 4. Lägg till övningsuppgiften

1
git subtree add --prefix=simple-addition --squash simple-addition master
Copied!
Exempelutskrift:
1
git fetch simple-addition master
2
warning: no common commits
3
remote: Counting objects: 9, done.
4
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
5
remote: Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
6
Unpacking objects: 100% (9/9), done.
7
From https://github.com/1dv021/exercise-simple-addition
8
* branch master -> FETCH_HEAD
9
* [new branch] master -> simple-addition/master
10
Added dir 'simple-addition'
Copied!

Möts du av felmeddelandet Repository not found?

Visas ett felmeddelande som
1
remote: Repository not found.
2
fatal: repository '......' not found.
Copied!
så har du troligtvis skrivit något tecken fel i Steg 3. För att åtgärda detta så använder du följande kommando:
1
git remote set-url simple-addition https://github.com/1dv021/exercise-simple-addition.git
Copied!

Möts du av felmeddelandet Working tree has modifications. Cannot add?

Visas ett felmeddelande som
1
Working tree has modifications. Cannot add.
Copied!
så har du troligtvis ändringar som du inte gjort en commit av. Se till att lägga till alla ändringar, skapa en commit och gör en push.
1
git add .
2
git commit -m 'Saving changes'
3
git push
Copied!

Steg 5. Byt till den skapade katalogen

1
cd simple-addition
Copied!

Steg 6. Skapa en .gitignore-fil

Använd aliaset ignore, du själv skapat, för att generera en .gitignore-fil.
Windows
macOS
Linux
1
git ignore node,visualstudiocode,windows >> .gitignore
Copied!
1
git ignore node,visualstudiocode,macos >> .gitignore
Copied!
1
git ignore node,visualstudiocode,linux >> .gitignore
Copied!
Använder du inte Visual Studio Code? Ersätt visualstudiocode med det utvecklingsverktyg du föredrar, t.ex. sublimetext eller webstorm. Föredrar du Atom? Atom behöver inga inställningar i .gitignore-filen varför du i så fall inte behöver ange något utvecklingsverktyg.

Steg 7. Lägg till och spåra den nya filen

1
git add .
Copied!

Steg 8. Lagra ändringarna

1
git commit -m 'Adding .gitignore'
Copied!
Exempelutskrift:
1
[master 71d7ee9] Adding .gitignore
2
1 file changed, 93 insertions(+)
3
create mode 100644 simple-addition/.gitignore
Copied!

Steg 9. Skicka ändringarna till GitHub

1
git push
Copied!
Exempelutskrift:
1
Counting objects: 14, done.
2
Delta compression using up to 8 threads.
3
Compressing objects: 100% (12/12), done.
4
Writing objects: 100% (14/14), 3.11 KiB | 0 bytes/s, done.
5
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0)
6
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
7
To https://github.com/1dv021/example-username-exercises.git
8
1ef2f38..71d7ee9 master -> master
Copied!

Steg 10. Installera paket

Innan du kan köra applikationen, eller dess test, måste du exekvera kommandot npm install i terminalfönstret för att installera de paket applikationen är beroende av.
1
npm install
Copied!

Steg 11. Kontinuerligt arbetsflöde

Steg 11.1

Hämta alla ändringar från ditt privata repo för övningsuppgifter på GitHub.
Detta är mycket viktigt att du gör innan du påbörjar ett nytt arbetspass - i synnerhet om du kodar på flera olika enheter.
1
git pull
Copied!
Exempelutskrift:
1
Already up-to-date.
Copied!

Steg 11.2

Starta Visual Studio Code på din plattform och öppna katalogen (innefrån VS Code med File - Open Folder...) med övningsuppgiften, ~/1dv021/example-username-exercises/simple-addition/.

Steg 11.3

KODA HÄR!
Skriv inte så mycket kod åt gången, ju mindre dina "commits" är desto bättre, om det skulle bli något fel.

Steg 11.4

Lägg till nya filer och ändringar du gjort.
1
git add .
Copied!

Steg 11.5

Visa de ändringar som du kommer att skapa en "commit" för.
1
git status
Copied!
Exempelutskrift:
1
On branch master
2
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
3
Changes to be committed:
4
(use "git reset HEAD ..." to unstage)
5
6
modified: app.js
7
modified: src/calc.js
Copied!

Steg 11.6

Skapa en "commit" med ett meddelande som beskriver ändringen.
1
git commit -m 'Adding example functionality'
Copied!
Exempelutskrift:
1
[master 31e85a8] Adding example functionality
2
2 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
Copied!
Vill du skicka din ändring till ditt privata repo för övningsuppgifter på GitHub? Gå då till steg 11.7.
Vill du fortsätta koda? Gå till steg 11.3.

Steg 11.7

Skicka dina ändringar till ditt privata repo för övningsuppgifter på GitHub.
1
git push
Copied!
Exempelutskrift:
1
Counting objects: 6, done.
2
Delta compression using up to 8 threads.
3
Compressing objects: 100% (5/5), done.
4
Writing objects: 100% (6/6), 566 bytes | 0 bytes/s, done.
5
Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0)
6
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
7
To https://github.com/1dv021/example-username-exercises.git
8
71d7ee9..31e85a8 master -> master
Copied!
  • Kodat färdigt för stunden? Klar med övningsuppgiften? Du kan stänga av datorn, allt finns ju på GitHub!
  • Lägga till kod för ny funktionalitet? Gå till steg 11.3.