Att komma igång med en övningsuppgift
Här hittar du anvisningar som visar dig steg för steg de moment du är tvungen att utföra för att hämta hem en övningsuppgift så att du kan arbeta med den i ditt egna privata repo för övningsuppgifter.
För att kunna följa denna guide behöver du ha följt guiden "Så kommer du igång med ditt repo för övningsuppgifterna".

Steg 1. Öppna ett terminalfönster

Öppna ett terminalfönster (Bash).

Steg 2. Byt till katalogen för dina övningsuppgifter

Se till att du befinner dig i katalogen för dina övningsuppgifter.
1
cd 1dv021/example-username-exercises
Copied!

Steg 3. Lägg till ett alias för källan till övningsuppgiften

För att undvika att skriva URL:en till källan ("remote URL") till övningsuppgiften upprepade gånger är det lämpligt att lägga till den en gång för alla genom att använda kommandot git remote add.
1
git remote add hello-world https://github.com/1dv021/exercise-hello-world.git
Copied!
Namngivningen av repon för övningsuppgifter följer standarden https://github.com/1dv021/exercise-the-name-of-the-exercise.git, varför exempelvis övningsuppgiften "Hello, World!" har namnet https://github.com/1dv021/exercise-hello-world.git.

Steg 4. Verifiera att ett alias skapats

Du verifierar att du lyckats lägga till en ny "remote" med kommandot git remote -v som listar alla "remotes" som är knutna till ditt repo för övningsuppgifter.
1
git remote -v
Copied!
Exempelutskrift:
1
hello-world https://github.com/1dv021/exercise-hello-world.git (fetch)
2
hello-world https://github.com/1dv021/exercise-hello-world.git (push)
3
origin https://github.com/1dv021/example-username-exercises.git (fetch)
4
origin https://github.com/1dv021/example-username-exercises.git (push)
Copied!
Namnet "origin" är namnet på den "remote" som skapades då du klonade ditt repo för övningsuppgifter.

Steg 5. Lägg till en ny övningsuppgift

Du använder kommandot git subtree add för att hämta hem filer från ett repo och placera dem i en ny underkatalog.
1
git subtree add --prefix=hello-world --squash hello-world master
Copied!
Exempelutskrift:
1
git fetch hello-world master
2
warning: no common commits
3
remote: Counting objects: 9, done.
4
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
5
remote: Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
6
Unpacking objects: 100% (9/9), done.
7
From https://github.com/1dv021/exercise-hello-world
8
* branch master -> FETCH_HEAD
9
* [new branch] master -> hello-world/master
10
Added dir 'hello-world'
Copied!
  • --prefix: definierar namnet på underkatalogen som ska skapas
  • --squash: slår samman källans "commits" till en
  • hello-world: namnet på den "remote" som ska användas
  • master: den "branch" som ska användas från specificerad "remote"

Steg 6. Byt till den skapade katalogen

1
cd hello-world
Copied!

Steg 7. Verifiera att kataloger och filer hämtats

Kontrollera att katalogen hello-world innehåller kataloger och filer.
1
ls -A
Copied!
Exempelutskrift:
1
app.js package.json README.md src/ test/
Copied!

Steg 8. Ignorera inte .gitignore!

Använd aliaset ignore, du själv skapat, för att generera en .gitignore-fil.
Windows
macOS
Linux
1
git ignore node,visualstudiocode,windows >> .gitignore
Copied!
1
git ignore node,visualstudiocode,macos >> .gitignore
Copied!
1
git ignore node,visualstudiocode,linux >> .gitignore
Copied!
Använder du inte Visual Studio Code? Ersätt visualstudiocode med det utvecklingsverktyg du föredrar, t.ex. sublimetext eller webstorm. Föredrar du Atom? Atom behöver inga inställningar i .gitignore-filen varför du i så fall inte behöver ange något utvecklingsverktyg.

Steg 9. Lägg till och spåra den nya filen

1
git add .
Copied!

Steg 10. Lagra ändringar

1
git commit -m 'Adding .gitignore'
Copied!
Exempelutskrift:
1
[master 1846bc5] Adding .gitignore
2
1 file changed, 93 insertions(+)
3
create mode 100644 hello-world/.gitignore
Copied!

Steg 11. Synkronisera ändringarna

För att synkronisera ändringarna mellan ditt lokala repo och repot på GitHub använder du kommandot git push.
1
git push
Copied!
Exempelutskrift:
1
Counting objects: 15, done.
2
Delta compression using up to 8 threads.
3
Compressing objects: 100% (13/13), done.
4
Writing objects: 100% (15/15), 4.69 KiB | 0 bytes/s, done.
5
Total 15 (delta 1), reused 0 (delta 0)
6
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
7
To https://github.com/1dv021/example-username-exercises.git
8
bc0d25e..1846bc5 master -> master
Copied!

Steg 12. Klart!

Nu är allt klart för att du ska kunna starta Visual Studio Code och börja arbeta med övningsuppgiften.
Glöm inte att regelbundet göra "commits" och synkronisera ändringar du gör i katalogen example-username-exercises. Lycka till!

Fira!

Genom att följa denna guide har du satt dig in hur du börjar arbeta med en av kursens övningsuppgifter.
Tips! Ta en titt på andra intressanta guider.