Produkten av heltal

Uppgift

Skriv ett program som med hjälp av lämplig repetitionssats bildar produkten av alla heltal mellan 1 och 20. Du ska alltså beräkna och skriva ut resultatet av: 1 × 2 × 3 × ... × 19 × 20.

En körning av programmet enligt förutsättningarna ovan ska resultera i följande utskrift.

Produkten av alla heltal mellan 1 och 20 är 2432902008176640000.

Mål

Efter att ha gjort övningsuppgiften ska du känna till:

  • Hur du använder en for-sats.

  • Att det finns fler datatyper än int som du kan använda då du arbetar med heltal.

  • Att du kan använda *= för att ändra en variabels värde.

  • Att det går att öka en variabels värde med 1 med hjälp av ++.

Tips

Läs om:

  • variabler i kurslitteraturen, kapitel 1, under rubriken ”Working with Variables”.

  • typer, t.ex. long, i kurslitteraturens kapitel 2, under underrubriken ”Integer Types” (använder du int blir det en negativ produkt, se lösningen!).

  • sammansatta tilldelningsoperatorer i kurslitteraturen, kapitel 3, under underrubriken ”Assignment operators”.

  • for-satsen i kurslitteraturen, kapitel 3, under underrubriken ”The for loop”.